SPOTKANIA Z WRÓŻKĄ NATURĄ W LESIE ŁAGIEWNICKIM

 

Edukacja ekologiczna daje najlepsze efekty kiedy realizowana jest w środowisku naturalnym. Spotkanie oko w oko z przyrodą, możliwość przebywania w lesie, na polanie, nad rzeką to gwarancja efektywnie wykorzystanego czasu. Zmysły poznawcze pracują niezwykle intensywnie, nie da się tego zastąpić jakimikolwiek wykładami, korzystaniem z przygotowanych wcześniej programów komputerowych czy telewizyjnych. Dlatego Świat Przygód przygotował dla Państwa warsztaty ekologiczne dla dzieci, pikniki ekologiczne, które odbywają się w łódzkim Lesie Łagiewnickim lub w terenie - w Państwa okolicy.

Celem Świata Przygód jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży

Realizujemy projekty z WFOŚiGW w Łodzi – warsztaty obejmujące tematykę:

1) edukacja ekologiczna obejmująca problematykę zanieczyszczeń powietrza oraz ich szkodliwe oddziaływanie na zdrowie ludzi

2) ochrona bioróżnorodności i funkcji ekosystemów, z uwzględnieniem promocji walorów przyrodniczych województwa łódzkiego

3) edukacja ekologiczna w zakresie racjonalizacji gospodarki odpadami i zapobiegania ich powstawaniu

4) zrównoważone korzystanie z zasobów naturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki ochrony wód i gospodarki wodnej

5) promowanie żywności ekologicznej oraz zasad zdrowego odżywiania

 

Podnosimy poziom świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży nt. zagrożeń związanych z emisją pyłów i szkodliwych gazów dla środowiska - warsztaty ekologiczne o niskiej emisji.

Warsztaty ekologiczne obejmują zagadnienia:

 • Ochrona powietrza
 • Ochrona wód
 • Gospodarka odpadami
 • Różnorodność biologiczna
 • Adaptacja do zmian klimatu 

ORGANIZUJEMY PIKNIKI EKOLOGICZNE Z WFOŚiGW 

WARSZTATY EKO DLA DZIECI W WIEKU 3-12 LAT

ZAJĘCIA PRZYRODNICZO-EKOLOGICZNE – SPOTKANIA Z WRÓŻKĄ NATURĄ

Świat Przygód od początku swojego istnienia (tj. 2008 rok) zorganizował liczne warsztaty ekologiczne dla przedszkolaków oraz szkół (z naszych usług skorzystało ponad 600 placówek edukacyjnych)

W tym roku:

SPOTKANIA Z WRÓŻKĄ NATURĄ - WARSZTATY W TERENIE

 Realizujemy również projekty z WFOŚiGW 

 • Góra śmieci rośnie – segregacja  śmieci, recykling, odpady niebezpieczne
 • Małe jest piękne – różnorodność i znaczenie owadów – poznawanie ich za pomocą lup
 • Opowieści o leśnych zwierzętach – kto jest mieszkańcem Lasu Łagiewnickiego
 • Natura 2000 – dzikie piękno – ochrona przyrody
 • Kamuflaż - zwierząt, ornitologów i przyrodników – zabawy z czatownią
 • Drzewa -  zabawa w fitopatologów i badanie  stetoskopami
 • Las – korzyści dla zwierząt, ludzi, przyrody
 • Szukanie skarbu za pomocą wykrywaczy do metalu
 • Powietrze którym oddychamy – ochrona, zagrożenia
 • Eko znaki – odczytywanie i znaczenie
 • Bioróżnorodność – znaczenie i zagrożenia
 • Woda i jej znaczenie w przyrodzie
 • Zasady zdrowego odżywiania – eko żywność,  piramida zdrowego żywienia i aktywności fizycznej
 • Poczęstunek: ekologiczne ciastka z ziarnami + herbata

Tematyka warsztatów jest dostosowywana do wieku i umiejętności dzieci

 

Opcja rozszerzona - dodatkowo: eko odlew gipsowy, eko medalion leśny – warsztaty artystyczne

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi działając na podstawie art. 400a ust. 1 pkt 1-9 i 11-42 oraz 400q ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.), wspomaga osiąganie długoterminowych celów, przeznaczając w 2017 r. środki finansowe na realizację przedsięwzięć służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej. W 2017 r. w pierwszej kolejności dofinansowane będą inwestycje współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej lub przy udziale innych środków zagranicznych oraz realizowane w wyniku przyjętych programów i planów na szczeblu krajowym, wojewódzkim i gminnym oraz zadań dla których Fundusz ogłosił programy priorytetowe lub konkursy. Ponadto Fundusz będzie dofinansowywał edukację ekologiczną mieszkańców województwa jako cel horyzontalny wspomagający realizację innych przedsięwzięć służących środowisku realizowanych w ramach poszczególnych priorytetów dziedzinowych tj.:

1. Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej;

2. Ochrona powietrza;

3. Gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi;

4. Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi;

5. Inne działania ochrony środowiska i projekty międzydziedzinowe.

PRIORYTETY WFOŚiGW w ŁODZI WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIEDZIN OCHRONY ŚRODOWISKA

1.1 Prace rewaloryzacyjne realizowane na terenach lub obiektach objętych ochroną, zgodnie z:  ustawą o ochronie przyrody;  ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - dotyczy terenów publicznie dostępnych.

1.2 Zachowanie różnorodności biologicznej poprzez ochronę cennych siedlisk przyrodniczych, cennych gatunków zwierząt, roślin, grzybów i ich siedlisk na obszarach NATURA 2000, w parkach krajobrazowych, rezerwatach, obszarach chronionego krajobrazu i na innych formach obszarowych ochrony przyrody.

1.3. Zwalczanie gatunków inwazyjnych.

2.1 Inwestycje zmierzające do ograniczenia niskiej emisji oraz wzrostu efektywności energetycznej realizowane na terenach objętych programami ochrony powietrza.

2.2 Inwestycje w odnawialne źródła energii. LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ w ŁODZI NA 2017 ROK OCHRONA PRZYRODY I RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ OCHRONA POWIETRZA

2 3.1 Działania mające na celu zapobieganie powstawania odpadów.

3.2 Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.

3.3 Rekultywacja składowisk odpadów oraz rekultywacja terenów zdegradowanych.

3.4 Pilotażowe programy związane ze zbieraniem i przetwarzaniem bioodpadów ulegających biodegradacji.

4.1 Wspieranie działań wynikających z aktualizacji programu wodno-środowiskowego kraju w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

4.2 Ochrona wód przed zanieczyszczeniami związkami azotu ze źródeł rolniczych.

4.3 Wspieranie inwestycji służących przeciwdziałaniu zmianom klimatu związanych z gospodarką wodną dla ochrony przed powodzią, suszą i deficytem wody, ze szczególnym wskazaniem na proekologiczne formy retencji wodnej.

4.4 Działania z zakresu utrzymania, przebudowy i budowy urządzeń i obiektów hydrotechnicznych poprawiających bezpieczeństwo powodziowe oraz usuwania skutków powodzi.

4.5 Działania z zakresu bieżącego utrzymania wód, w tym zakup sprzętu specjalistycznego.

5.1 Wspomaganie realizacji zadań Państwowego Monitoringu Środowiska.

5.2 Monitoring siedlisk przyrodniczych.

5.3 Realizacja zadań związanych z zapobieganiem i likwidacją skutków działania żywiołów oraz poważnych awarii i ich skutków.