Ta strona internetowa przechowuje pliki cookie na komputerze użytkownika. Te pliki cookie są wykorzystywane do zbierania informacji o tym, jak użytkownik wchodzi w interakcje z naszą stroną internetową i pozwalają nam na zapamiętanie go. Informacje te są wykorzystywane w celu poprawy i dostosowania przeglądania strony do potrzeb użytkownika oraz w celu analizy i pomiarów dotyczących osób odwiedzających naszą stronę internetową i inne media. Więcej informacji na temat wykorzystywania plików cookie można znaleźć w naszej Polityce prywatności.
Jeśli odmówisz, Twoje informacje nie będą śledzone podczas odwiedzania tej strony internetowej. Pojedynczy plik cookie zostanie użyty w przeglądarce, aby zapamiętać to ustawienie. Akceptuj

WARSZTATY EKOLOGICZNE DOTYCZĄCE OCHRONY WODY

Skontaktuj się z nami, wyślemy pełną ofertę!

tel: 667-197-533

e-mail: edukacja@warsztaty-ekologiczne-lodz.pl

 

Warsztaty ekologiczne – proponujemy skorzystanie z bogatej oferty przygotowania pikników, eventów, imprez ekologicznych. Od najmłodszych lat należy uczyć dzieci postaw ekologicznych, dbania o przyrodę. Najlepiej zrobić to poprzez spotkania w warunkach naturalnych, poprzez zabawę podszytą walorami edukacyjnymi. Dlatego też zagwarantujemy Wam wszystko co najlepsze poprzez realizację różnorodnych imprez: pikniki eko, eventy ekologiczne dla dzieci. Przygotowujemy tematyczne imprezy dla dzieci w środowisku naturalnym (m. in. w Lesie Łagiewnickim czy wyznaczonym przez Państwa terenie) jak i również  przeprowadzamy spotkania w przedszkolu czy szkole zgodnie z Państwa wytycznymi. Realizujemy również projekty z WFOŚiGW.

Naszym celem jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży

Realizujemy projekty z WFOŚiGW w Łodzi – warsztaty obejmujące tematykę:

1) edukacja ekologiczna obejmująca problematykę zanieczyszczeń powietrza oraz ich szkodliwe oddziaływanie na zdrowie ludzi

2) ochrona bioróżnorodności i funkcji ekosystemów, z uwzględnieniem promocji walorów przyrodniczych województwa łódzkiego

3) edukacja ekologiczna w zakresie racjonalizacji gospodarki odpadami i zapobiegania ich powstawaniu

4) zrównoważone korzystanie z zasobów naturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki ochrony wód i gospodarki wodnej

5) promowanie żywności ekologicznej oraz zasad zdrowego odżywiania

Podnosimy poziom świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży nt. zagrożeń związanych z emisją pyłów i szkodliwych gazów dla środowiska - warsztaty ekologiczne o niskiej emisji.

Warsztaty ekologiczne obejmują zagadnienia:

 • Ochrona powietrza
 • Ochrona wód
 • Gospodarka odpadami
 • Różnorodność biologiczna
 • Adaptacja do zmian klimatu

Nasze warsztaty przyrodniczo - ekologiczne w szkołach i przedszkolach cieszą się od lat niesłabnącym powodzeniem czego dowodem jest organizacja warsztatów dla ponad 600 szkół oraz przedszkoli. Przygotowane przez nas warsztaty ekologiczne obejmóją różnorodną tematykę, w programie znajdzie się zawsze wszystko co najważniejsze czyli:

WARSZTATY EKOLOGICZNE I PRZYRODNICZE

 

Realizujemy również projekty z WFOŚiGW 

 • Warsztaty o zanieczyszczeniach powietrza oraz ich szkodliwym oddziaływanie na zdrowie ludzi
 • Warsztaty „Z ekoznakami za pan brat”
 • Warsztaty „ Jaja zadowolonych kur”
 • Warsztaty „Miód i pszczoły”
 • Warsztaty „Zrównoważony transport”
 • Warsztaty „Woda”
 • Warsztaty „Ekologia na co dzień”
 • Warsztaty „Cuda - Natura 2000”
 • Warsztaty o odnawialnych źródłach  energi
 • Warsztaty o ochronie bioróżnorodności i funkcji ekosystemów, z uwzględnieniem promocji walorów przyrodniczych województwa łódzkiego
 • Warsztaty o racjonalizacji gospodarki odpadami i zapobiegania ich powstawaniu
 • Warsztaty o zrównoważonym korzystaniu z zasobów naturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki ochrony wód i gospodarki wodnej
 • Warsztaty o promowanie żywności ekologicznej oraz zasad zdrowego odżywiania
 • Warsztaty o prawidłowej segregacji śmieci oraz ich recyklingu
 • Warsztaty o  lesie:( ogólnie lub szczegółowo: „Ptaki wiosną”, „Świat owadów”, „Przyjazne pająki”, „Płazy i gady Polski”, „Mchy i porosty”, „Królestwo grzybów”, „Kamuflaż”

 

Warsztaty są dostosowywane do wieku i umiejętności dzieci.

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi działając na podstawie art. 400a ust. 1 pkt 1-9 i 11-42 oraz 400q ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.), wspomaga osiąganie długoterminowych celów, przeznaczając w 2017 r. środki finansowe na realizację przedsięwzięć służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej. W 2017 r. w pierwszej kolejności dofinansowane będą inwestycje współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej lub przy udziale innych środków zagranicznych oraz realizowane w wyniku przyjętych programów i planów na szczeblu krajowym, wojewódzkim i gminnym oraz zadań dla których Fundusz ogłosił programy priorytetowe lub konkursy. Ponadto Fundusz będzie dofinansowywał edukację ekologiczną mieszkańców województwa jako cel horyzontalny wspomagający realizację innych przedsięwzięć służących środowisku realizowanych w ramach poszczególnych priorytetów dziedzinowych tj.:

1. Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej;

2. Ochrona powietrza;

3. Gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi;

4. Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi;

5. Inne działania ochrony środowiska i projekty międzydziedzinowe.

PRIORYTETY WFOŚiGW w ŁODZI WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIEDZIN OCHRONY ŚRODOWISKA

1.1 Prace rewaloryzacyjne realizowane na terenach lub obiektach objętych ochroną, zgodnie z:

 ustawą o ochronie przyrody;

 ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - dotyczy terenów publicznie dostępnych.

1.2 Zachowanie różnorodności biologicznej poprzez ochronę cennych siedlisk przyrodniczych, cennych gatunków zwierząt, roślin, grzybów i ich siedlisk na obszarach NATURA 2000, w parkach krajobrazowych, rezerwatach, obszarach chronionego krajobrazu i na innych formach obszarowych ochrony przyrody.

1.3. Zwalczanie gatunków inwazyjnych.

2.1 Inwestycje zmierzające do ograniczenia niskiej emisji oraz wzrostu efektywności energetycznej realizowane na terenach objętych programami ochrony powietrza.

2.2 Inwestycje w odnawialne źródła energii. LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ w ŁODZI NA 2017 ROK OCHRONA PRZYRODY I RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ OCHRONA POWIETRZA

2 3.1 Działania mające na celu zapobieganie powstawania odpadów.

3.2 Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.

3.3 Rekultywacja składowisk odpadów oraz rekultywacja terenów zdegradowanych.

3.4 Pilotażowe programy związane ze zbieraniem i przetwarzaniem bioodpadów ulegających biodegradacji.

4.1 Wspieranie działań wynikających z aktualizacji programu wodno-środowiskowego kraju w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

4.2 Ochrona wód przed zanieczyszczeniami związkami azotu ze źródeł rolniczych.

4.3 Wspieranie inwestycji służących przeciwdziałaniu zmianom klimatu związanych z gospodarką wodną dla ochrony przed powodzią, suszą i deficytem wody, ze szczególnym wskazaniem na proekologiczne formy retencji wodnej.

4.4 Działania z zakresu utrzymania, przebudowy i budowy urządzeń i obiektów hydrotechnicznych poprawiających bezpieczeństwo powodziowe oraz usuwania skutków powodzi.

4.5 Działania z zakresu bieżącego utrzymania wód, w tym zakup sprzętu specjalistycznego.

5.1 Wspomaganie realizacji zadań Państwowego Monitoringu Środowiska.

5.2 Monitoring siedlisk przyrodniczych.

5.3 Realizacja zadań związanych z zapobieganiem i likwidacją skutków działania żywiołów oraz poważnych awarii i ich skutków.